آهنگ شاد ترکی ابرو گوندش به نام چینگنم چینگنم

آهنگ شاد ترکی ابرو گوندش به نام چینگنم چینگنم

Kapkara gözlerle, yaktın sineden
با اون چشمان مشکیت از سینه ام سوزاندی مرا
Aşkınla tutuşup, yandım çingenem
به عشقت شعله گرفتم و سوختم
Ruhumu koparıp, aldın bedenden
روحمو از من ستاندی
Uğruna sararıp, soldum çingenem
زرد شدم و از بین رفتم ، کولی
Karanlık gecede, ateşin başında
کنار آتیش در شب سیاه
Takınır zilleri, oynar çingenem
کولی گوشواره هاشو به گوشش می کنه
Savurur saçlarını, esen rüzgarla
زلفاشو به باد می سپاره
Bir deli sevdaya, salar çingenem
به عشق جنون آمیز گرفتار می کنه، کولی
Çingenem çingenem kara gözlü çingenem
کولی ، کولی ، سیاه چشم من کولی من