دانلود آهنگ خارجی رویای تو (Dream Of You (Mit Heppner از Schiller شیلر با متن ترانه

دانلود آهنگ خارجی رویای تو (Dream Of You (Mit Heppner از Schiller شیلر با متن ترانه

I’ve been here all the time
من تمام مدت اینجا بودم
As far as I know doing right
دورتر از اونی که فکرشو میکردیم
I’ve always waited for the moment
من همیشه منتظره لحظه ای بودم
That you would come through my door
که شاید تو از در بیای تو
شادلی موزیک
But this brought loneliness so far
ولی این تنهایی عمیقی آورد
I lay my hand onto my heart
دستم رو روی قلبم گزاشتم
Is this the life I want to live
این زندگی بود که من میخواستم
Is this the dream I had of you
این رویایی بود که ازت داشتم
Now I’m standing here alone
اکنون من اینجا تنها وایسادم
Waiting on my own
انتظار میکشم
شادلی موزیک
For something that will fill the emptiness
چیزی پر خواهد کرد این زندگی پوچ را
Inside the moment that you mind
درون لحظه ی که تو فکرته
But this is loneliness I know
ولی این تنهاییه ، خوب میدونم
I lay my hand onto my soul
من دستمو روی روحم گزاشتم