دانلود آهنگ رقصی افغانی مینا جان با صدای ذبیح استالفی با متن ترانه

دانلود آهنگ رقصی افغانی مینا جان با صدای ذبیح استالفی با متن ترانه

جونومی عشق مو از میخانه خیزد
مینا خال داره مینا
مینا ناز داره مینا
متایی از عشق وی را نخیزد
مینا خال داره مینا
مینا ناز داره مینا
مگر نشنیده ای توصیف مجنون ؟
مینا خال داره مینا
مینا ناز داره مینا
وفا از پهلوی دیوانه خیزد
مینا خال داره مینا
شادلی موزیک
مینا ناز داره مینا
مینا جان جان مینا
یک دانه مینا
مینا خال داره مینا
مینا ناز داره مینا
به خال هندویش دل مانده حیران
مینا خال داره مینا
مینا ناز داره مینا
به چشم جادویش دل شده نالان
مینا خال داره مینا
مینا ناز داره مینا
بگفتا که مثلش دیگری نیست
دو تیغ ابرویش دل کرده ویران
….
شادلی موزیک
نوای عاشقی دارد چشم هایش
سرود همدلی دارد صدایش
هزاران دل شده مستون عشقش
چه تعریف کنم از لطف و صفایش ؟