دانلود آهنگ سیاوش قمیشی به نام لعنت

Download Music By Siavash Ghomeyshi Called Lanat

دانلود آهنگ های سیاوش قمیشی

ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﻫﻨﻮز از اﻳـﻨﻮر دﻳﻮار
‫ﻫﺮﺟﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ
‫ﺧـﺎﻃـﺮهﻫﺎﺗـﻮ ﻧـﮕـﻬﺪار
‫ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻲ ﻋﺰﻳﺰم
شادلی موزیک
‫ﺣﺎل روزﮔﺎر ﻣﺎ رو
‫ﺗﻮی ذﻫﻦ آﻳﻨﻪ ﺑﺸﻤﺎر
‫ﺗﻚ ﺗﻚ ﺣـﺎدﺛﻪﻫﺎ رو
‫ﺧـﻮرﺷﻴـﺪو از ﻣﺎ ﮔﺮﻓـﺘﻦ
‫ﺷﻜﺮ ﺷﺐ ﺳﺘﺎره ﭘﻴﺪاﺳﺖ
‫از ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺟﺮﻗﻪ
‫ﺻﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻧﻮﺳﻪ، ﻳﻪ روﻳﺎﺳﺖ

‫ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﺑـﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ ﻫﺎرو
‫دل دﻳـﻮارو ﺑـﻠﺮزون
‫ﺗﺎزه ﻛﻦ ﺧﻠﻮت ﻣﺎرو
‫ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ
‫ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ ﺑﻲ ﻣﺮز
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ
‫ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ
‫ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ ﺑﻲ ﻣﺮز
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ
‫ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﻫﻨﻮز از اﻳـﻨﻮر دﻳﻮار
‫ﻫﺮﺟﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ

**** تکست اهنگ لعنت از سیاوش قمیشی ****
شادلی موزیک

‫ﺧـﺎﻃـﺮهﻫﺎﺗـﻮ ﻧـﮕـﻬﺪار
‫ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻲ ﻋﺰﻳﺰم
‫ﺣﺎل روزﮔﺎر ﻣﺎ رو
‫ﺗﻮی ذﻫﻦ آﻳﻨﻪ ﺑﺸﻤﺎر
‫ﺗﻚ ﺗﻚ ﺣـﺎدﺛﻪﻫﺎ رو
‫ﺧـﻮرﺷﻴـﺪو از ﻣﺎ ﮔﺮﻓـﺘﻦ
‫ﺷﻜﺮ ﺷﺐ ﺳﺘﺎره ﭘﻴﺪاﺳﺖ
‫از ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺟﺮﻗﻪ
‫ﺻﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻧﻮﺳﻪ، ﻳﻪ روﻳﺎﺳﺖ
‫ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ
‫ﺑـﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻧـﻪ ﻫﺎرو
‫دل دﻳـﻮارو ﺑـﻠﺮزون
‫ﺗﺎزه ﻛﻦ ﺧﻠﻮت ﻣﺎرو
‫ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ
‫ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ ﺑﻲ ﻣﺮز

‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ
‫ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ
‫ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ ﺑﻲ ﻣﺮز
‫لعنت ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ
‫لعنت ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ
‫ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ
‫ﺗـﻮ اﻳﻦ ﻗـﻔﺲ ﺑﻲ ﻣﺮز
‫لعنت ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺮخ
شادلی موزیک
‫لعنت ﺑﻪ ﭼﺮاغ ﺳـﺒﺰ
‫ﻫﻢ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﻦ

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز لعنت سیاوش قمیشی