دانلود آهنگ سیاوش قمیشی به نام چوب خط

Download Music By Siavash Ghomeyshi Called Choob Khat

دانلود آهنگ های سیاوش قمیشی

واﺳﻪ ﭘﺮﻛﺸﻴﺪن ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻲ آﺳﻤﻮن ﻧﺒﺎﺷﻲ
ﺣﺎﻻ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﻴـﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻴـﺸﻪ آﺳـﻮده ﺑﺎﺷـﻲ
‫دﻳﮕﻪﻧﻪ ﻏﺮوب ﭘﺎﻳﻴﺰ ، رو ﺗﻦ ﻟﺨﺖ ﺧﻴﺎﺑﻮن
‫ﻧﻪ ﺑﻪﻳـﺎد ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ، زﻳﺮ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺑﺎرون
‫واﺳﻪﻣﻦ ﻓـﺮﻗﻲ ﻧـﺪاره وﻗﺘﻲ آﺧـﺮش ﻫﻤﻴـﻨﻪ
‫وﻗﺘﻲ دﻟﺘﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﺧﺎک ﺗﻮی ﻟﺤﻈﻪﻫﺎم ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ
‫ﺗﻮﻣﻴﺮی ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮدا رﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻴﺎره
اﺑﺮ دﻟـﮕﻴﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺧـﺮش ﻳﻪ روز ﺑـﺒﺎره
‫وﻟﻲ ﻣﻦﻣﻴـﻤﻮﻧﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ دﻟـﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﺗﻨﮕﻪ
‫ﻣﻴﺪوﻧﻢﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ آﺳﻤﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻪ رﻧﮕﻪ

*** تکست آهنگ چوب خط از سیاوش قمیشی ***
شادلی موزیک

‫واﺳﻪﭘﺮﻛﺸﻴﺪن ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻲ آﺳﻤﻮن ﻧﺒﺎﺷﻲ
ﺣﺎﻻ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﻴـﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻴـﺸﻪ آﺳـﻮده ﺑﺎﺷـﻲ
دﻳﮕﻪ ﻧﻪ ﻏﺮوب ﭘﺎﻳﻴﺰ ، رو ﺗﻦ ﻟﺨﺖ ﺧﻴﺎﺑﻮن
‫ﻧﻪ ﺑﻪﻳـﺎد ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ، زﻳﺮ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺑﺎرون
‫واﺳﻪﻣﻦ ﻓـﺮﻗﻲ ﻧـﺪاره وﻗﺘﻲ آﺧـﺮش ﻫﻤﻴـﻨﻪ
‫وﻗﺘﻲ دﻟﺘﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﺧﺎک ﺗﻮی ﻟﺤﻈﻪﻫﺎم ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ
‫ﺗﻮ ﻣﻴﺮی ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮدا رﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻴﺎره
اﺑﺮ دﻟـﮕﻴﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺧـﺮش ﻳﻪ روز ﺑـﺒﺎره
وﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻴـﻤﻮﻧﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ دﻟـﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﺗﻨﮕﻪ
‫ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ آﺳﻤﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻪ رﻧﮕﻪ

دانلود آهنگ قدیمی

دانلود آهنگ زیبا و خاطره انگیز چوب خط سیاوش قمیشی