دانلود آهنگ شاد عربی العالم الله با صدای عمرو دیاب El Alem Allah Amr Diab

دانلود آهنگ شاد عربی العالم الله با صدای عمرو دیاب El Alem Allah Amr Diab

آهنگ عربی خاطره انگیز العالم الله با صدای عمرو دیاب El Alem Allah Amr Diab

العالم الله
فقط خدا می داند
العالم الله قد إیه قلبی و روحه دابوا فیه
فقط خدا میداند چقدر قلب و روحم در او سوخت
ده اللی عیونو دوبونی
او کسیست که چشمانش مرا سوزاند
والله الله الله الله
و به خدا سوگند، سوگند، سوگند، سوگند
من اللی بیا یعلم الله
فقط خدا می داند که برای من چه اتفاقی افتاد
شادلی موزیک
و الله و دبت فیک و خادتنی بحور عینیک
به خدا که به خاطر او شکسته شدم، و دریاهای چشمانش مرا دور کردند
سلمت القلب لیک من غیر أزای ولیه
بدون چون و چرا قلبم را به او تقدیم کردم
هوا الحب إیه غیر نظره من عینیه
عشق جز نگاهی از چشمانش چیست؟
شادلی موزیک
غیر لمسه من أیدیه غیر قلب تخاف علیه
جز لمس از دستانش، قلبی که نگرانش هستی؟