دانلود آهنگ شاد عروس خلیج فارس از شیلا

دانلود آهنگ شاد عروس خلیج فارس از شیلا

آبادان شهر وفاس غروباش چه با صفاست
آبادان شهر وفاس غروباش چه با صفاست
شهر ما شهر خداس عروسه خلیج فارس
عروسه خلیج فارس عاشقی تو آبادان
مثل عشق تو قصه هاس عاشقی تو آبادان
مثل عشق تو قصه هاس مثل دریای جنوب
تن داغ ماسه هاس تن داغ ماسه هاس غروبا
که میشه میرم به کارون به دیدارش میرم به زیر بارون
غروبا که میشه میرم به کارون به دیدارش میرم به زیر بارون

شادلی موزیک
سوار لنج باری میریم عاشق سواری
همین روزای عشقه میمونه یادگاری
سوار لنج باری میریم عاشق سواری
همین روزای عشقه میمونه یادگاری
آبادان شهر وفاس غروباش چه با صفاس
آبادان شهر وفاس غروباش چه با صفاس
شهر ما شهر خداس عروسه خلیج فارس
عروسه خلیج فارس همه دنیا را بگردی خاک خوزستان نمیشه
هر چی خوشتیپه تو دنیا بچه آبادان نمیشه
همه دنیا را بگردی خاک خوزستان نمیشه
هر چی خوشتیپه تو دنیا بچه آبادان نمیشه
همه شیک پوش و اعیونن شیطون و شیرین زبونن
باوفا و دست و دلباز بزنم به تخته پولساز
آبادان شهر وفاس غروباش چه با صفاس
آبادان شهر وفاس غروباش چه با صفاس
شهر ما شهر خداس عروسه خلیج فارس
عروسه خلیج فارس عاشقی تو آبادان
مثل عشق تو قصه هاس عاشقی تو آبادان
مثل عشق تو قصه هاس مثل دریای جنوب
تن داغ ماسه هاس تن داغ ماسه هاس
همه دختراش قشنگن سبزه و زبر و زرنگن
همه دختراش قشنگن سبزه و زبر و زرنگن
شوخن و شیرین و طناز عاشق رقصن و آواز
عاشق رقصن و آواز

شادلی موزیک
سوار لنج باری میریم عاشق سواری
همین روزای عشقه میمونه یادگاری
سوار لنج باری میریم عاشق سواری
همین روزای عشقه میمونه یادگاری
آبادان شهر وفاس غروباش چه با صفاس
آبادان شهر وفاس غروباش چه با صفاس
شهر ما شهر خداس عروسه خلیج فارس
عروسه خلیج فارس عاشقی تو آبادان
مثل عشق تو قصه هاس عاشقی تو آبادان
مثل عشق تو قصه هاس مثل دریای جنوب
تن داغ ماسه هاس تن داغ ماسه هاس