دانلود آهنگ نوستالژی عمو سبزی فروش با صدای جلال همتی

دانلود آهنگ نوستالژی عمو سبزی فروش با صدای جلال همتی

عمو سبزی فروش بله سبزی کم فروش
ترتیزک داری
سیب کالک داری
نعنا همداری ؟ بله
ترخون هم داری ؟بله
خیار چنبر داری؟ بله
اونو دوسش داری؟ بله
عمو سبزی فروش؟ بله اون نعنا میخاد تورو تنها میخاد
عمو سبزی فروش زالزالک داری؟ بله ترپچت گلیه ؟تش گمبلیه ؟ بله